บทความ

รูปภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียน การใช้แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะการรับและส่งลูกบาสเกตบอล _______________________________________________________ โดย มิสชาณิดา มหาพรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2552 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com _________________________________________________________                                                                      บทที่ 1                                                                      บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา (บาสเกตบอล) ช่วงชั้นที่2 โดยเฉพาะเรื่อง ทักษะพื้นฐานในการรับและส่งลูกบาสเกตบอล ผู้ศึกษาพบว่านักเรียนที่สอนส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักเรียน หญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ชมรมบาสเกตบอล จำนวน 10 คน ไม่สามารถปฏิบัติได้และเรียนรู้ได้ช้ากว่า นักเรียนคนอื่น ๆ ขาดทักษะกระบวนการในการคิดรวบยอด ไม่เข้าใจความหมายและวิธีการต่าง ๆ ที่เป็น พื้นฐานในการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในก
รูปภาพ
งานวิจัยชั้นเรียน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ11101 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2554 โดยมาสเตอร์จงดี สินบูรพา รหัสประจำตัว 10412 เรื่อง ปัญหาภาวะโรคอ้วนในเด็กประถมศึกษาปีที่1 /3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ___________________________________________________________________________ สภาพของปัญหา การบริโภคอาหารมื้อหลักของคนเราจำเป็นต้องบริโภคให้ครบทั้ง 3 มื้อ และสมดุลกันระหว่างอาหารทั้ง 5 หมู่ โดยเฉพาะวัยเด็กที่ต้องการพลังงานและสารอาหารในการเจริญเติบโต อาหารว่างและขนมจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เป็นส่วนเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าที่จำเป็นต่อร่างกาย อย่างไรก็ตามปัจจุบันอาหารว่างและขนมส่วนใหญ่มักมีแป้ง น้ำตาล และไขมันเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งให้เพียงพลังงาน แต่มีสารอาหารอื่นที่จำเป็นค่อนข้างน้อย จึงอาจส่งผลต่อภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กได้ วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาภาวะโรคอ้วนในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ทำให้รู้ถึงเด็กที่มีภาวะโรคอ้วน 2 คน คือ ด.ช.ณัฐธเดชน์ แหงมงาม และ ด.ช.วัฒนา บัณฑิตย์นพร